นักเรียน/นักศึกษาที่ดำเนินการรายงานตัวขึ้นทะเบียน เรียบร้อยแล้ว ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามสาขาวิชา
พร้อมเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ มายื่น ณ อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
ตามกำหนดการลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัยประกาศ ดังนี้
1. ใบระเบียนประวัตินักศึกษา 1 ฉบับ (พริ้นจากระบบรายงานตัว http://adms.rmutsv.ac.th/)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
4. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ เท่านั้น 1 ฉบับ
5. ใบเปลี่ยนชื่อ กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหลังจากวันสมัครเรียน 1 ฉบับ
6. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 1 ฉบับ
 
หมายเหตุ
เอกสารทุกฉบับสำเนาเฉพาะขนาดกระดาษ A4 เท่านั้น พร้อมลงชื่อสำเนาถูกต้องทุกฉบับและเรียงเอกสารตามลำดับ 1-6
มิฉะนั้นทางมหาวิทยาลัยฯ จะไม่รับเอกสาร