วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่และทุ่งใหญ่
1. กรอกข้อมูลประวัติและพิมพ์ใบระเบียนประวัติ  ผ่านเว็บไซต์  http://adms.rmutsv.ac.th
โดยใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนในการเข้าสู่ระบบ
2. พิมพ์ใบระเบียนประวัติ จำนวน 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน 1 รูป (สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวไม่มีตราสัญลักษณ์สถาบันเดิม)
4. ไฟล์รูปถ่ายขนาดไม่น้อยกว่า 300*400 pixel (สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวไม่มีตราสัญลักษณ์สถาบันเดิม) จำนวน 1 รูป
5. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา
  5.1 ระดับ ม.6/ปวช. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ) 5 ภาคการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และหลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี หรือ
  5.2 ระดับ ปวส. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) 3 ภาคการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) และหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
  5.3 กรณีสำเร็จการศึกษา สำเนาใบแสดงผลการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 2 ฉบับ
6. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
7. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
8. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
9. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ