1. กรอกข้อมูลประวัติและพิมพ์ใบระเบียนประวัติ  ผ่านเว็บไซต์  http://adms.rmutsv.ac.th
โดยใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนในการเข้าสู่ระบบ
2. พิมพ์ใบลงทะเบียนและใบชำระเงิน
3. ดำเนินการชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียน
4. เตรียมเอกสารต่าง ๆ เพื่อรายงานตัว ดังนี้
  4.1 สำเนาใบแสดงผลการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ฉบับ
  4.2 ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
  4.3 ไฟล์รูปถ่ายขนาดไม่น้อยกว่า 300*400 pixel (สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวไม่มีตราสัญลักษณ์สถาบันเดิม) จำนวน 1 รูป
  4.4 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
5. ดำเนินการรายงานตัวโดยลงชื่อรายงานตัว ณ สาขาวิชาที่สังกัดตามประกาศ ซึ่งมีเอกสารต้องส่งกรรมการรายงานตัว ดังนี้
  5.1 ใบระเบียนประวัติ ที่ได้กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว
  5.2 สำเนาหลักฐานการชำระเงินจากธนาคารกรุงไทย
  5.3 สำเนาใบแสดงผลการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ฉบับ
  5.4 ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
  5.5 ไฟล์รูปถ่ายขนาดไม่น้อยกว่า 300*400 pixel (สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวไม่มีตราสัญลักษณ์สถาบันเดิม) จำนวน 1 รูป
  5.6 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ