1. กรอกข้อมูลประวัติและพิมพ์ใบระเบียนประวัติ  ผ่านเว็บไซต์  http://adms.rmutsv.ac.th
โดยใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนในการเข้าสู่ระบบ
2. พิมพ์ใบระเบียนประวัติ ที่ได้กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว