1. กรอกข้อมูลประวัติและพิมพ์ใบระเบียนประวัติ  ผ่านเว็บไซต์  http://adms.rmutsv.ac.th
โดยใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนในการเข้าสู่ระบบ
2. พิมพ์ใบระเบียนประวัติ จำนวน 1 ฉบับ
3. ดำเนินการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า มทร.ศรีวิชัย
4. เอกสารที่ใช้ในการรายงานตัว
  4.1 ใบแสดงผลการศึกษาหน้า-หลัง
  4.2 รูปถ่ายชุดนักศึกษา (ไฟล์รูปถ่ายขนาดไม่น้อยกว่า 300*400 pixel)
  4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  4.4 สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  4.5 ใบรับรองแพทย์
5. ยืนยันการรายงานตัวนักศึกษาแล้วอัพโหลดเอกสารรายงานตัว (ตามข้อ 4)
ในระบบ https://reg.rmutsv.ac.th/newStudent/login.php